Lead by example là gì?

"Lead by example" là một idiom mang nghĩa: to show others how to behave by demonstrating with actions.

 "Lead by example" là một idiom mang nghĩa: to show others how to behave by demonstrating with actions.

Tạm dịch là: Hành động gương mẫu đi tiên phong, gương mẫu đi đầu.

Example:

I teach my son what is right and what is wrong by leading by example.

Ngoài ra example còn hay được dùng trong cụm từ: "Set a good example" = Làm gương tốt cho ai đó. 

Example:

I was always telling myself to set a good example for my son.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reference: 

www.facebook.com/AmericanEnglishatState/photos/a.10156220566429123.1073741910.38452569122/10156273268934123/

Để lại một bình luận

loading Loadding...