Intermittent fasting là gì?

Intermittent fasting = Tạm dịch là: “Nhịn ăn gián đoạn”

 Intermittent fasting = Tạm dịch là: “Nhịn ăn gián đoạn”

Fast (v):  to eat little or no food for a period of time, especially for religious or health reasons

“Fast” khi là động từ thì nó mang nghĩa là ăn ít hoặc không ăn trong một khoảng thời gian, nhất là vì lý do tôn giáo hoặc sức khoẻ

Để lại một bình luận

loading Loadding...